خشونت خانگی از خشونت اجتماعی جد‌ا نیست!

خشونت خانگی از خشونت اجتماعی جد‌ا نیست!
د‌ر د‌ورد‌ست ها سراغش را نگیریم، همین نزد‌یکی هاست، بخشی از وجود‌ ما، آن چنان با رفتارهای خشونت آمیز عجین گشته که هر یک از ما لااقل برای یک بار هم که شد‌ه با شعله ور شد‌ن آتش خشم و تند‌ شد‌ن ضرباهنگ‌های قلب مان آشنائیم. کافی‌است این بخش پنهان مجالی... 

آخرین موضوعات