اقدام دولت نروژ نسبت به خشونت وارده به مددکاران اجتماعی در حین کار

اقدام دولت نروژ نسبت به خشونت وارده به مددکاران اجتماعی در حین کار
دولت نروژ جلسه ی عمومی جهت چگونگی وضع مقررات جدید نسبت به خشونت وارده به مددکارن اجتماعی در حین کار برگزار کرد. “اتحادیه ی نروژی از مددکاران و مربیان اجتماعی بانام اختصاری FO “ طی سالها روی این مقررات کار کرده است و این مقررات امیدوار کننده به نظر می... 

آخرین موضوعات