ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان در ایران و جهان بررسی شد

ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان در ایران و جهان بررسی شد
از هر سه زن در جهان یکی قربانی خشونت خانگی(خشونت جسمی یا جنسی شریک زندگی خود) است، در دنیا نزدیک به ١۴٠ میلیون دختر جوان و زن ختنه شده اند، ازدواج زودهنگام و قهری دختران خردسال در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه به نوعی خشونت علیه آنان است در ایران، آمار... 

آخرین موضوعات