خطر آسیب‌های اجتماعی برای سرمایه‌های جوامع

خطر آسیب‌های اجتماعی برای سرمایه‌های جوامع
میزان موفقیت هر کشوری در مهار آسیب‌های اجتماعی، کارایی نظام اجتماعی در آن جامعه را نشان می‌دهد. افزایش آسیب‌های اجتماعی، باعث افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و اجازه نمی‌دهد سرمایه‌های انسانی و مادی کشور در مسیر رشد و توسعه و تعالی کشور... 

آخرین موضوعات