گزارش یازدهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام

گزارش یازدهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله گزارش یازدهمین مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و... 

آخرین موضوعات