دانشگاه فرصتی برای تسهیل ازدواج جوانان

دانشگاه فرصتی برای تسهیل ازدواج جوانان
دانشگاه جایی است که افراد درس زندگی می‌آموزند، به عبارتی افراد آینده خود را پی‌ریزی می‌کنند. بخش عظیمی‌از جوانان کشور را دانشجویان تشکیل می‌دهند. دختران و پسرانی که همگی در سن ازدواج بوده و مشغول تحصیل هستند. بسیاری از دانشجویان در دانشگاه فرصت ازدواج... 

آخرین موضوعات