پذیرش سالانه نزدیک به 7 هزار دانشجوی مددکاری در موسسات علمی کاربردی

پذیرش سالانه نزدیک به 7 هزار دانشجوی مددکاری در موسسات علمی کاربردی
پذیرش بی ضابطه دانشجوی مددکاری اجتماعی در برخی از دانشگاههای علمی کاربردی به یکی از چالشهای اساسی جامعه مددکاری ایران مبدل شده است. همه می دانیم رشتهٔ مددکاری اجتماعی به علت ماهیت حساس و برخورداری از اصول اساسی نیازمند تدریس از سوی افرادی است که علاوه... 

آخرین موضوعات