اولین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت

اولین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت
نخستین کنفرانس ملی با موضوع کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت در مهرماه سال جاری در دانشگاه علمی – کاربردی رعد با همکاری دفتر کارآفرینی اجتماعی توانیابان برگزار خواهد شد. این کنفرانس در محورهای زیر برگزار می شود: نقش دین، اخلاق و فرهنگ در کارآفرینی... 

آخرین موضوعات