دانلود کتاب الکترونیکی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

دانلود کتاب الکترونیکی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران
کتاب الکترونیکی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران که با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادین بهبودیافته (تابستان و پاییز ۹۴) اجرا گردید، جهت سهولت دسترسی هر چه بیشتر و راحتتر به این کتاب منتشر می گردد. قابل به ذکر است کل کتاب سومین کارزار... 

آخرین موضوعات