سخن پایانی دبیر علمی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی

سخن پایانی دبیر علمی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی
به حول قوه الهی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با عنوان« امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه» در تاریخ های 12 و 13 شهریور ماه 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد بر گزار شد.حضور مسئولین و نخبگان وکارشناسان اجتماعی از تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی... 

آخرین موضوعات