دختران ازدواج نکرده کشور 2.5 برابر پسران هستند

دختران ازدواج نکرده کشور 2.5 برابر پسران هستند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آمارها حاکی است تعداد دختران ازدواج نکرده، 5/2 برابر پسران است که این امر از ورود سبک زندگی غربی نشات می گیرد. فرشته روح افزا در سلسله نشست های ˈبزم اندیشهˈ در مشهد افزود: متاسفانه در سبک زندگی غربی گم شده ایم. او با بیان... 

آخرین موضوعات