دختران خیابانی، ماحصل جامعه فقیر

دختران خیابانی، ماحصل جامعه فقیر
دختران خیابانی! چرا؟ روسپیگری، یکی از حقیقت های تلخ جامعه کنونی ما است که همیشه سعی می کنیم از آن کمتر صحبت کنیم و در ظاهر خود را گول بزنیم که از این مسأله بی‌خبریم! ولی همه‌ می‌دانند که حقیقت، چیزی غیر از این است. اگر باور ندارید سری به شعبات مخصوص رسیدگی... 

آخرین موضوعات