منتخبین انجمن مددکاران اجتماعی، چند درصد آرا را بدست آوردند؟

منتخبین انجمن مددکاران اجتماعی، چند درصد آرا را بدست آوردند؟
با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت ، منتخبین اصلی دوره جدید انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، به طور میانگین نزدیک به 70 درصد کل آرا را بدست آورده اند. سید حسن موسوی چلک با 302 رای از 327 رای مجموع کل آرا، 92 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر فقط... 

آخرین موضوعات