علل، پیامدها و محدودیت های درمان اعتیاد زنان

علل، پیامدها و محدودیت های درمان اعتیاد زنان
اعتیاد از جمله مسائلی است که به عنوان فاجعه، گریبان همه جهان را گرفته و قربانیان زیادی از جوامع بشری از جمله کشور ما گرفته است. فرد معتاد علاوه بر اینکه نیروی جسمانی و عقلانی خود را تحت تأثیر موادمخدر از دست داده و در خدمت جامعه نیست، قسمتی از نیروی جسمانی... 

آخرین موضوعات