بحران شیشه؛ بیماری شیشه؛ راه حل نهایی و درمان

بحران شیشه؛ بیماری شیشه؛ راه حل نهایی و درمان
روانگرد شیشه ابزاری برای نشاط لحظه ای!!! مواد صنعتی روانگرد بسیاری در حال تولید و مصرف است، از جمله آنها شیشه. فعالین حوزه اجتماعی، علمی و پزشکی، فرهنگی و موادمخدر از زوایای مختلفی به تحلیل چگونگی این ماده و تأثیرات سوء آن پرداخته اند. آنچه که ما می خواهیم... 

آخرین موضوعات