مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند

مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند
خانم ستاره همیشه با وفار ای هماره مددکار و فداکار استاد دلسوز و بزرگوار جامعه دانشگاهی را افتخار نام و یادت همیشه ماندگار انسان تاثیرگذار فرزانه خدمات اجتماعیت الگوی زمانه سنگینی اندوه از دست دادنت آن هم در غربت!؟در سخن نمی گنجد همراه خیل مددجویان... 

آخرین موضوعات