دستفروشی بهتر است یا خرده‌فروشی مواد

دستفروشی بهتر است یا خرده‌فروشی مواد
ظاهرا قانونی به شهرداری اجازه داده است با کسانی که به منظور امرار معاش در سطح شهر با دستفروشی اقدام به سد معبر می‌کنند، برخورد کند که این روزها اخبار مربوط به نحوه یکی از این برخوردها با یک لبوفروش دوره‌گرد در یکی از خیابان‌های تهران به طور گسترده در... 

آخرین موضوعات