دستورالعمل جدید استخدام در دولت

دستورالعمل جدید استخدام در دولت
طبق دستورالعمل جدید استخدام در دستگاه‌های دولتی، آزمون استخدامی به‌طور متمرکز و از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. بر این اساس آزمون مجزا برای هر دستگاه گرفته نخواهد شد. جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی... 

آخرین موضوعات