بررسی سلامت روان و ویژگیهای انسان سالم

بررسی سلامت روان و ویژگیهای انسان سالم
برای بررسی سلامت روان باید با ویژگیهای انسان سالم ازنظر روانی آشنا شد . سلامتی روان فقط عدم بیماریهای روانی در فرد نیست بلکه رفاه کامل فرد از بعد جنبه های عاطفی ، روانی ، انطباق پذیری فرد با مشکلات زندگی و تعامل با اجتماع می باشد برای اینکه ببینیم ا فراد... 

آخرین موضوعات