انتشار سیزده جلد کتاب جدید از دکتر محمد رضا ایروانی

انتشار سیزده جلد کتاب جدید از دکتر محمد رضا ایروانی
سیزده جلد کتاب جدید توسط استاد دکتر محمدرضا ایروانی و همکاران ایشان منتشر شد.این کتابها که در زمینه مددکاری اجتماعی ، آمار و روش شناسی و سایر علوم انسانی  تالیف یا ترجمه شده است  اخیرا منتشر گشته است.این موفقیت را به آقای دکتر محمدرضا ایروانی استاد مددکاری... 

اثر جدید دکتر ایروانی و همکاران منتشر شد

اثر جدید دکتر ایروانی و همکاران منتشر شد
کتاب ” فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی ” با ترجمه دکتر محمدرضا ایروانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر ، اعظم باقری و خانم بتول محمودی منتشر شد. این کتاب حاوی پنج هزار لغت روزمره انگلیسی می باشد که به زبان فارسی ترجمه شده است.  

آخرین موضوعات