دولت یازدهم و آسیب های اجتماعی

دولت یازدهم و آسیب های اجتماعی
یکی از مشکلاتی که درتمامی جوامع وجود دارد موضوع آسیب های اجتماعی است که کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده و نخواهد بود.شاید برای همه ما جای تعجب داشت که رییس جمهور در مراسم تفیذ حکم ریاست جمهوری در بیان دغدغه های اصلی خود درکنار معیشت مردم، به پیشگیری... 

آخرین موضوعات