دستاورد های اولین و دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران چه بود؟

دستاورد های اولین و دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران چه بود؟
در چند روز گذشته خبری در پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران در رابطه با برگزاری سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران به نقل از سید سعید حسینی دبیراجرایی این کنفرانس درج شد. برای کسب اطلاعات بیشتر از این کنفرانس خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی به... 

آخرین موضوعات