دومین مجمع عمومی مددکاران اجتماعی اردبیل برگزار می شود

دومین مجمع عمومی مددکاران اجتماعی اردبیل برگزار می شود
به همت انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل ، دومین مجمع اعضای انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل ،روز دوشنبه فردا ۱۸مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.بحث و هم فکری، تعیین اعضای هیئت رئیسه جدید، تعیین کارگروههای تخصصی در حوزه های مختلف و نیز ترسیم فعالیتهای... 

آخرین موضوعات