بالاخره افراد باید ازدواج کنند تا شاغل شوند یا برعکس؟

بالاخره افراد باید ازدواج کنند تا شاغل شوند یا برعکس؟
فهیمه حسن‌میری: این هفته قرار است طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. این طرح با هدف تشویق به ازدواج و فرزندآوری و در 50 ماده توسط نمایندگان مجلس تهیه شده است اما دو ماده انتقادبرانگیز هم دارد. ماده... 

آخرین موضوعات