مرحله دوم آزمون دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی این هفته در ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد

مرحله دوم آزمون دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی این هفته در ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد
شنیده ها حاکی از دعوت نزدیک به چهل نفر از پذیرفته شدگان مرحله اول برای مصاحبه دارد که در نوع خودش بی سابقه می باشد. و برخی از مدعوین ضمن تحقیرآمیز خواندن دعوت این تعداد افراد برای مصاحبه که در نهایت ۳ نفر پذیرش نهایی صورت خواهد گرفت، اعلام کرده اند که... 

آخرین موضوعات