پیمایش آسیب‌های اجتماعی شهرستانها

پیمایش آسیب‌های اجتماعی شهرستانها
معاون پیشگیری از آسیب‌های مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از برنامه‌های بهزیستی، رصد آسیب‌های اجتماعی است. از اواخر سال گذشته اقدام به رصد و دیده‌بانی و انجام پیمایش آسیبهای اجتماعی در کلیه شهرستان‌های استانها کردیم. به گزارش سایت... 

آخرین موضوعات