جای خالی مددکاری اجتماعی در طرح پزشک خانواده

جای خالی مددکاری اجتماعی در طرح پزشک خانواده
اولین همایش کشوری روز مددکاری اجتماعی روز چهارشنبه 24 خرداد 91 در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) با حضور رییس مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول و مدیریت بیمارستان حضرت رسول و جمعی از اساتید و مددکاران اجتماعی وزارت بهداشت و خیرین در سالن حضرت ابوالفضل(ع) برگزار... 

آخرین موضوعات