دکتر حسن رفیعی دبیر برد توان بخشی اجتماعی شد

دکتر حسن رفیعی دبیر برد توان بخشی اجتماعی شد
به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران دکترحسن رفیعی بعنوان دبیر برد توان بخشی اجتماعی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی انتخاب شد . برد توان بخشی اجتماعی شامل رشته های مددکاری اجتماعی، رفاه اجتماعی و مدیریت توان بخشی می باشد که از این سه... 

آخرین موضوعات