مددکار اجتماعی نیاز جامعه امروزی

مددکار اجتماعی نیاز جامعه امروزی
دکتر سعیدی استاد دانشگاه های اصفهان در رشته های مددکار اجتماعی با حضور در جمع مددکاران زندان های استان اصفهان نیاز جامعه را به مددکاران اجتماعی ضروری دانست. به گزارش روابط عمومی زندان های استان اصفهان،وی با اشاره به گذشت یک قرن از کار مددکاری در جوامع... 

آخرین موضوعات