دکتر علی پور: توانبخشی بدون توجه به اهمیت کار تیمی موثر نخواهد بود

دکتر علی پور: توانبخشی بدون توجه به اهمیت کار تیمی موثر نخواهد بود
  نقش و اهمیت این مداخلات در بهبود سریعتر و بهتر اختلالات روانی و اجتماعی ناشی از تروما، نیازمند همکاری تیم توانبخشی است. دکتر فردین علی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر کمیته مداخله در بحران انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در “دومین کنگره ملی تروما”... 

آخرین موضوعات