خطر افزایش دوبرابری مصرف مواد مخدر روان گردان

خطر افزایش دوبرابری مصرف مواد مخدر روان گردان
یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی با اشاره به افزایش دو برابری مصرف مواد مخدر روان گردان، نسبت به تشدید آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری در جامعه هشدار داد. دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیروهای ناتو و آمریکایی که در افغانستان... 

مدیریت غریزه جنسی در کشور سامان نیافته است

مدیریت غریزه جنسی در کشور سامان نیافته است
  یکی از کارشناسان برجسته مسائل اجتماعی کشور، تغییر سبک زندگی و گرایش به ناهنجاری ها را از معضلات جدی و مهم جامعه در حال مدرن شدن ایران دانست. دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار «فردا» با بیان اینکه تمرکز هجوم ناتوی فرهنگی روی جوانان کشور بسیار شدت... 

آخرین موضوعات