کانال رسمی مددکاری اجتماعی و تبیین ضرورت آن از منظر دکتر مجید حسینی

کانال رسمی مددکاری اجتماعی و تبیین ضرورت آن از منظر دکتر مجید حسینی
امروزه در عصر انفجار اطلاعات دیگر این حقیقت به خوبی اثبات شده است که از نظر کارکردهای آموزشی، رسانه ها سهم و نقش قابل ملاحظه ای در انتقال میراث فرهنگی و فکری بشری در میان ملل و انسان ها دارا هستند در واقع با ظهور وسایل ارتباط جمعی پیشرفته، از جمله کانال... 

آخرین موضوعات