مددکاری اجتماعی در پی ارتقاء منزلت و ارزش انسان ھا

مددکاری اجتماعی در پی ارتقاء منزلت و ارزش انسان ھا
مددکاری اجتماعی در پی ارتقاء منزلت و ارزش انسان ھا؛ تا چه حد این خواست بزرگ ممکن است؟ مددکاری اجتماعی از اواسط قرن ١٩ میلادی در رویایی به نام رشد جوامع با احترام به شأن و منزلت و حقوق ھمه مردم در تلاش است. صنعتی شدن صنایع، جنگ جھانی اول و دوم، جنگ آمریکا... 

آخرین موضوعات