برای پیشگیری ، کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی نوپدید چه باید کرد ؟

برای پیشگیری ، کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی نوپدید چه باید کرد ؟
1 – شناسایی و تعریف علمی و طبقه بندی آسیب های اجتماعی نوپدید در این زمینه به چند مورد اکتفا می شود : • طبقه بندی آسیب های اجتماعی نوپدید مرتبط با فضای مجازی • طبقه بندی آسیب های اجتماعی نوپدید مرتبط با تکنولوژی های جدید ارتباطی (مانند تلفن همراه، اینترنت... 

آخرین موضوعات