آقای دکتر پور محمدی، برنامه نود اجتماعی را روی آنتن ببرید

آقای دکتر پور محمدی، برنامه نود اجتماعی را روی آنتن ببرید
نقش رسانه در انتقال اطلاعات آنقدر چشمگیر است که کسی نمی تواند آن را انکار کند.لذا داشتن رسانه قوی و قابل اعتماد در هرجامعه ایی یک فرصت برای ارتقاء سلامت اجتماعی و دانش مردم است .نود ورزشی به خوبی این موضوع را نشان داد.اما جای خالی نود اجتماعی همچنان احساس... 

آخرین موضوعات