“اضطراب” و “افسردگی” بیشترین علت مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره

“اضطراب” و “افسردگی” بیشترین علت مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره
طبق گفته مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیشترین مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره “اضطراب” و “افسردگی” است. دکتر کرمانی رنجبر مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و... 

آخرین موضوعات