مهمترین دلایل طلاق از دیدگاه یک مددکار اجتماعی

مهمترین دلایل طلاق از دیدگاه یک مددکار اجتماعی
یکی از مهمترین علتهای طلاق ندیدن آموزش وروش معاشقه کردن میباشد . جوانان فکر میکنند که همینکه به دل هم نشستند یعنی عاشق همدیگرشده اند دزصورتیکه بزرگترین اشتباه این است که کسی بگوید باید طرف به دلم بنشیند …وآنهایی هم که معتقدند عشق تنها کافی نیست اشتباه... 

آخرین موضوعات