حوزه های مددکاری اجتماعی نیازمند بازتعریف هستند

حوزه های مددکاری اجتماعی نیازمند بازتعریف هستند
رییس انجمن مددکاران اجتماعی خراسان جنوبی گفت: حوزه های مددکاری اجتماعی مغفول مانده و دست اندرکاران این حوزه بایستی برای رفع مشکلات موجود در حوزه های اجتماعی، بازتعریف مجددی از خود به عمل آورند. ‘محسن مروی’ روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری... 

آخرین موضوعات