ریاست سازمان بهزیستی هیچ‌گاه به یک مددکار نرسید

ریاست سازمان بهزیستی هیچ‌گاه به یک مددکار نرسید
  جامعه مجموعه افرادی است که از روح و جان بهره می‌برند. این افراد علاوه بر زندگی اقتصادی و سیاسی، جنبه‌ای دیگر را دارند که به اجتماع مربوط می‌شود. فرد در اجتماع به‌دنیا می‌آید، بزرگ می‌شود، کار می‌کند و زندگی را ادامه می‌دهد. اگر این اجتماع دارای... 

آخرین موضوعات