از هر دو نفر یک نفر طلاق می گیرد

از هر دو نفر یک نفر طلاق می گیرد
رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است. سید حسن موسوی چلک... 

آخرین موضوعات