استاد متخصص مطالعات زنان نداریم

استاد متخصص مطالعات زنان نداریم
رئیس انجمن مطالعات زنان از نقاط ضعف این رشته را عدم وجود استاد متخصص در آن عنوان کرد و گفت: ما در هیچ کدام از دانشگاه هایمان استادی که متخصص در این رشته باشد را نداریم. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی رشته مطالعات زنان به عنوان مهمترین رشته دانشگاهی مرتبط... 

آخرین موضوعات