آسیب شناسی مراسم عزاداری با تأکید بر مصرف لوازم آرایشی

آسیب شناسی مراسم عزاداری با تأکید بر مصرف لوازم آرایشی
مصاحبه با دکتر محمد رحیمی؛ آسیب شناس اجتماعی رادبه پرنده؛ کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی محمد رحیمی؛ مراسم عاشورا، به عنوان یک کنش جمعی مذهبی نقش مهمی در حیات اجتماعی جامعه ایران داشته ولی امروزه در این مناسک دینی آسیب های اجتماعی چندی وارد شده است... 

آخرین موضوعات