رتبه شادی و نشاط ایران در مقایسه با سایرکشورها

رتبه شادی و نشاط ایران در مقایسه با سایرکشورها
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه رتبه شادی و نشاط ایران در میان 157 کشور دنیا 115 است، گفت: در دنیای کنونی تکنولوژیها پیشرفت می کنند و فرصتهای شادی و به ویژه شادیهای گروهی کمتر می شود به همین دلیل انسان اجتماعی در اجتماع انسانی با وجود... 

آخرین موضوعات