نگرشی مقایسه ای به رشته های تحصیلی مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی در دانشگاههای ایران

نگرشی مقایسه ای به رشته های تحصیلی مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی در دانشگاههای ایران
رشته مددکاری اجتماعی برای اولین بار به این اسم در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایجاد شد و بعد از آن در دانشگاه علامه طباطبایی رشته ای بنام خدمات اجتماعی به مددکاری اجتماعی تغییر نام یافت.و هم اکنون در دانشگاههای مختلفی این رشته تحصیلی با عناوین مختلف... 

آخرین موضوعات