گزارش صبح دومین روز از کارگاه چهار روزه تاب آوری بهزیستی استان گیلان

گزارش صبح دومین روز از کارگاه چهار روزه تاب آوری بهزیستی استان گیلان
برنامه کاری صبح روز دوم از کارگاه آموزشی تاب آوری سازمان بهزیستی استان گیلان با قدرت تاب آوری و جامعه پذیری مجدد آغاز شد و با بررسی تأثیر هیجانات مثبت و منفی بصورت مشارکتی ادامه یافت. قابل به ذکر است، آشنایی با منابع و چرخه تاب آوری و همچنین مبانی تاب... 

آخرین موضوعات