پایین آمدن سن اولین رابطه جنسی/ رابطه جنسی میان 15 درصد دانش‌آموزان دبیرستانی

پایین آمدن سن اولین رابطه جنسی/ رابطه جنسی میان 15 درصد دانش‌آموزان دبیرستانی
تغییرات در سبک زندگی و رفتار های اجتماعی و خانگی سبب شده تا دانش آموزان در سال های اخیر در آماج رفتارهای پر خطر قرار گیرند. از استعمال دخانیات گرفته تا ورود به بزه های اجتماعی سبب شده تا آسیب‌های مختلفی پیرامون دانش آموزان پرسه زند و در این میان نقش نظارتی... 

آخرین موضوعات