تحلیل رفتارهای پرخطر نسل جدید

تحلیل رفتارهای پرخطر نسل جدید
این پژوهش توسط خسرو رشید نگارش و در شماره 57 فصلنامه رفاه اجتماعی منتشر شده‌است. طبق داده‌های پژوهش 35.2 درصد از نوجوانان ایرانی تجربه کشیدنِ سیگار، 51.5 درصد از آن‌ها تجربه قلیان کشیدن، 30.4 درصدِ آن‌ها تجربه رابطه جنسی با میل خود، 9.7 درصدشان تجربه اقدام... 

آخرین موضوعات