نقش حمایتی مددکاران در درمان بیماران سرطانی

نقش حمایتی مددکاران در درمان بیماران سرطانی
امروزه حمایت از بیماران سرطانی در قالب حمایت اجتماعی واقتصادی وروانی که بتواند به کسانی که دچار یک بحران شدید مثل بیماری سرطان هستندکمک کنند یک امر بسیار مهم وفراگیر است که خانواده ها بدلیل مشکلات دیگر تاثیر گذار در روند بیماری ، توانایی حل مشکل را... 

نظام مهندسی اجتماعی چاره حل مشکلات اجتماعی است

نظام مهندسی اجتماعی چاره حل مشکلات اجتماعی است
نظام مهندسی اجتماعی چاره حل مشکلات واسیب های اجتماعی است . مددکاران اجتماعی در طول مدت کاری خود با مسائل واسیب های اجتماعی زیادی روبرو میشوند وبسیاری از این اسیب ها را راه حل میدهند ومسائلی هم وجود دارد که در توان علمی وعملی مددکار حرفه ای نیست وبه این... 

آخرین موضوعات