روحانیون در لباس مددکاران اجتماعی

روحانیون در لباس مددکاران اجتماعی
برگزاری همایش نقش مبلغان دینی در پیشگیری و درمان اعتیاد؛ عادت معتادان به مواد مخدر همانند رفتار کودکی است که با شی خطرناکی در حال بازی است حال برای اینکه شی را از کودک دور کنیم باید جایگزین مناسبی برای آن پیدا کرد تا کودک دوباره به وسیله خطرناک کشش پیدا... 

آخرین موضوعات