چالشهای مددکاران اجتماعی در روسیه

چالشهای مددکاران اجتماعی در روسیه
اطلاعاتی در مورد روسیه و شهر مسکو روسیه با 400/075/17 کیلومتر مربع وسعت به تنهایی بیش از 76 درصد خاک اتحاد جماهیر شوروی سابق را تشکیل می دهد و درحال حاضر با اشغال حدود 11/5 درصد خشکیهای کره زمین ، بزرگترین کشور جهان محسوب می شود. جمعیت روسیه 148 میلیون نفر... 

آخرین موضوعات